VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Verze z 1.7.2017

Tieto Všeobecné podmienky používania web stránky (Všeobecné obchodné podmienky) upravujú zmluvný vzťah medzi návštevníkom (Vami) pri používaní tejto web stránky umiestnené na www.thirdsolution.eu (stránka) a spoločnosťou THIRD SOLUTION s.r.o. vedená na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 71203 dňa 29.6.2017, ako výhradným dovozcom izolačných materiálov a súvisiacich doplnkov zn. SUPERFOIL, anglického výrobcu BOULDER DEVELOPMENTS Ltd.

Spoločnosť THIRD SOLUTION s.r.o. Vám poskytuje prístup na tieto stránky a Vy súhlasíte a zaväzujete sa pri používaní týchto stránok bez výhrad a výnimiek dodržiavať tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY. Pokiaľ akokoľvek nesúhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami, prosíme, nepoužívajte tieto naše stránky.

účel stránok

Stránky www.thirdsolution.eu, obsahujú informácie a zdroje informácií týkajúce sa izolačných materiálov a doplnkov SUPERFOIL, ako to aj príbuzné informácie týkajúcich sa produktov a ich vlastností. Tieto informácie sú poskytnuté spoločnosťou THIRD SOLUTION s.r.o. výhradne a výlučne za účelom vlastného vzdelávania sa, používanie a užívanie produktov SUPERFOIL.

Právo na prístup a používanie web stránok

Spoločnosť THIRD SOLUTION s.r.o. Vám týmto udeľuje osobné, neprenosnú a nevýhradnú oprávnenie na prístup, čítanie, sťahovanie a tlačenia obsahu stránok, ktorý obsahuje údaje, obrázky, grafické prvky, ilustrácie, design, ikony, fotky, video, texty a iné materiály umiestnené na stránke výhradne a výlučne pre Vaše osobné, súkromné a nekomerčné použitie. Akákoľvek reprodukcia, zverejňovanie, úprava, prenos, používanie, distribúcia alebo používanie obsahu tejto stránky pre komerčné účely nie sú prípustné bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti THIRD SOLUTION s.r.o.

Týmto výslovne súhlasíte, že nezískavate žiadne práva alebo oprávnenie k obsahu týchto stránok, iný ako obmedzený prístup a používanie stránok a obsahu pri dodržiavaní týchto všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť THIRD SOLUTION s.r.o. si v prípade potreby vyhradzuje a rezervuje právo podniknúť kroky, vrátane právnych krokov na obmedzenie neoprávneného použitia týchto stránok a ich obsahu. THIRD SOLUTION s.r.o. si tiež rezervuje nepodmienené právo na zmenu, úpravu, pozastavenie alebo ukončenie prevádzky stránok alebo jej obsahu kedykoľvek, bez upozornenia pre akýkoľvek dôvod bez akéhokoľvek záväzku alebo povinností voči Vám. Na týchto stránkach alebo v obsahu môžu byť pravidelne vykonávané zmeny kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Ak nie ste spokojní s týmito stránkami, používaním jej obsahu alebo nesúhlasíte s akýmkoľvek bodom týchto všeobecných zmluvných podmienok, prosíme, nepoužívajte tieto stránky.

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky výlučne z dôvodov pomôcť pri identifikácii a nájdenie iných zdrojov informácií, ktoré Vás môžu zaujímať. Za informácie na týchto stránkach alebo odkazoch súvisiace s týmito odkazmi vrátane webových stránok tretích strán, nenesie THIRD SOLUTION s.r.o. žiadnu zodpovednosť. Použitím webových stránok tretích strán je na Vašej zodpovednosť. Tiež nemáte oprávnenie bez predchádzajúceho súhlasu vytvárať odkazy na túto stránku. Akékoľvek kopírovanie, zverejňovanie alebo distribúcia akejkoľvek časti týchto stránok alebo ich obsahu, vrátane priebežných záloh a podobných spôsobov je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti THIRD SOLUTION s.r.o. Používaním našich webových stránok sa zaväzujete zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť chod stránok, zapríčiniť ich nefunkčnosť alebo preťaženia.

obmedzenie

Obsah týchto stránok je poskytovaný len pre informačné účely. Spoločnosť THIRD SOLUTION s.r.o. vyvinula najvyššie úsilie, aby bol obsah webových stránok presný a aktuálny, pričom nezaručuje úplnú bezchybnosť, úplnosť a spoľahlivosť tohto obsahu. V prípade pochybností o informáciách v obsahu týchto stránok, prosím kontaktujte spoločnosť THIRD SOLUTION s.r.o.

TÝMTO VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE TIETO STRÁNKY A ICH OBSAH JE POSKYTNUTÝ LEN PRE VAŠE OSOBNÉ A SÚKROMNÉ POUŽITIE BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI THIRD SOLUTION s.r.o. OHĽADNE PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, úplnosť a aktuálnosť ktorejkoľvek časti OBSAHU ALEBO OBSAHU TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ THIRD SOLUTION s.r.o. NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO oneskorené V NAČÍTAVÁNÍ STRÁNOK CEZ INTERNET A NEZARUČUJE BEZCHYBNÝ PREVÁDZKU STRÁNOK, JEJ OBSAHU ALEBO PRVKOV V NICH POUŽITÝCH A nezaväzuje SE SPLNIŤ VAŠE PODMIENKY ALEBO POTREBY NASTAVENIE. PRACOVNÍCI SPOLOČNOSTI THIRD SOLUTION s.r.o. NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ I NÁHODNÉ ŠKODY A NÁKLADY ZPÔSOBENÉ Používaním týchto stránok ALEBO OBSAHU (VRÁTANE sťahovaní a prehliadaní obsahu STRÁNOK)

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena