Všeobecné podmínky

Verze z 1.7.2017

Tyto Všeobecné podmínky používání web stránky ( VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY) upravují smluvní vztah mezi návštěvníkem (Vámi) při používání této web stránky umístěné na www.thirdsolution.eu (stránka) a společností THIRD SOLUTION s.r.o. vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71203 dne 29.6.2017, jako výhradním dovozcem izolačních materiálů a souvisejících doplňků zn. SUPERFOIL, anglického výrobce BOULDER DEVELOPMENTS Ltd.

Společnost THIRD SOLUTION s.r.o. Vám poskytuje přístup na tyto stránky a Vy souhlasíte a zavazujete se při používání těchto stránek bez výhrad a výjimek dodržovat tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Pokud jakkoli nesouhlasíte s těmito VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, prosíme, nepoužívejte tyto naše stránky.

Účel stránek

Stránky www.thirdsolution.eu , obsahují informace a zdroje informací týkající se izolačních materiálů a doplňků SUPERFOIL, jakož to i příbuzné informace týkajících se produktů a jejich vlastností. Tyto informace jsou poskytnuty společností THIRD SOLUTION s.r.o. výhradně a výlučně za účelem vlastního vzdělávání se, používání a užívání produktů SUPERFOIL.

Právo na přístup a používání web stránek

Společnost THIRD SOLUTION s.r.o. Vám tímto uděluje osobní, nepřenositelné, a nevýhradní oprávnění na přístup, čtení, stahování a tisknutí obsahu stránek, který obsahuje údaje, obrázky, grafické prvky, ilustrace, design, ikony, fotky, video, texty a jiné materiály umístěné na stránce výhradně a výlučně pro Vaše osobní, soukromé a nekomerční použití. Jakákoliv reprodukce, zveřejňování, úprava, přenos, používaní, distribuce nebo používání obsahu této stránky pro komerční účely nejsou přípustné bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti THIRD SOLUTION s.r.o.

Tímto výslovně souhlasíte, že nezískáváte žádné práva nebo oprávnění k obsahu těchto stránek, jiný než omezený přístup a používání stránek a obsahu při dodržování těchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Společnost THIRD SOLUTION s.r.o. si v případě potřeby vyhrazuje a rezervuje právo podniknout kroky, včetně právních kroků na omezení neoprávněného použití těchto stránek a jejich obsahu. THIRD SOLUTION s.r.o. si také rezervuje bezvýhradní právo na změnu, úpravu, pozastavení nebo ukončení provozu stránek nebo jejího obsahu kdykoliv, bez upozornění pro jakýkoliv důvod bez jakéhokoliv závazku nebo povinností vůči Vám. Na těchto stránkách nebo v obsahu mohou být pravidelně prováděny změny kdykoliv a bez předcházejícího upozornění. Pokud nejste spokojení s těmito stránkami, používáním jejího obsahu nebo nesouhlasíte s jakýmkoliv bodem těchto VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK, prosíme, nepoužívejte tyto stránky.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky výlučně z důvodů pomoci při identifikaci a nalezení jiných zdrojů informací, které Vás mohou zajímat. Za informace na těchto stránkách nebo odkazech související s těmito odkazy včetně webových stránek třetích stran, nenese THIRD SOLUTION s.r.o. žádnou zodpovědnost. Použitím webových stránek třetích stran je na Vaší zodpovědnost. Také nemáte oprávnění bez předchozího souhlasu vytvářet odkazy na tuto stránku. Jakékoliv kopírování, zveřejňování anebo distribuce jakékoliv části těchto stránek nebo jejich obsahu, včetně průběžných záloh a podobných způsobů je výslovně zakázané bez předchozího písemného souhlasu od společnosti THIRD SOLUTION s.r.o. Používáním našich webových stránek se zavazujete zdržet se konání, které by mohlo ohrozit chod stránek, zapříčinit jejich nefunkčnost nebo přetížení.

Omezení

Obsah těchto stránek je poskytován pouze pro informativní účely. Společnost THIRD SOLUTION s.r.o. vyvinula nejvyšší úsilí, aby byl obsah webových stránek přesný a aktuální, přičemž nezaručuje úplnou bezchybnost, úplnost a spolehlivost tohoto obsahu. V případě pochybností o informacích v obsahu těchto stránek, prosím kontaktujte společnost THIRD SOLUTION s.r.o.

TÍMTO VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH JE POSKYTNUTÝ JEN PRO VAŠE OSOBNÍ A SOUKROMÉ POUŽITÍ BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK OD SPOLEČNOSTI THIRD SOLUTION s.r.o. OHLEDNĚ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI A AKTUÁLNOSTI KTERÉKOLIV ČÁSTI OBSAHU NEBO OBSAHU TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST THIRD SOLUTION s.r.o. NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV CHYBY NEBO OPOŽDĚNÍ V NAČÍTAVÁNÍ STRÁNEK PŘEZ INTERNET A NEZARUČUJE BEZCHYBNÝ PROVOZ STRÁNEK, JEJÍHO OBSAHU NEBO PRVKŮ V NICH POUŽITÝCH A NEZAVAZUJE SE SPLNIT VAŠE PODMÍNKY NEBO POTŘEBY NASTAVENÍ. PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI THIRD SOLUTION s.r.o. NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY A NÁKLADY ZPŮSOBENÉ POUŽIVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO OBSAHU ( VČETNĚ STAHOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ OBSAHU STRÁNEK )

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je úprava právních vztahů mezi společností THIRD SOLUTION s.r.o. IČO: 06239641, se sídlem Polanecká 95/51, Ostrava, Svinov, vedené u Krajského soudu v Ostravě vložka C 71203 (dále jen „Prodávající“) a kupujícím, jakožto podnikatelským subjektem, souvisejících s podnikatelskou činností Prodávajícího, tj. s prodejem izolačních folií SUPERFOIL.

1.1. Tyto VOP se vztahují na veškeré kupní smlouvy uskutečněné mezi Prodávajícím a Kupujícím včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb.

1.2. Ustanovení obsažená v písemné kupní smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před těmito VOP.

1.3. Práva a povinnosti mezi Kupujícím a Kupujícím neupravené těmto VOP, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) s tím, že se výslovně vylučuje použití ustanovení §§ 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

1.4. Tyto VOP jsou pro Kupujícího závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy je mezi Prodávajícím a Kupujícím učiněno jakékoliv právní jednání, jehož obsahem je projev vůle spočívající v koupi a prodeji izolačních folií SUPERFOIL.

1.5. Kupující přijímá a uznává následující VOP jako závazné. Kupující výslovně prohlašuje, že byl s těmito VOP seznámen již v době před vstupem do právního vztahu s kupujícím a s těmito VOP souhlasí. VOP jsou vyvěšeny a k dispozici v provozovně Prodávajícího a Kupující se s nimi před uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím seznámil a souhlasí s nimi.

1.6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2. POJMY

Prodávající – společnost THIRD SOLUTION s.r.o. IČO: 06239641, se sídlem Polanecká 95/51, Ostrava, Svinov, vedené u Krajského soudu v Ostravě vložka C 71203.

Kupující - fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu dle občanského zákoníku s prodávajícím a kteří mají živnostenské oprávnění a uzavírají kupní smlouvu v rámci výkonu své podnikatelské činnosti.

Předmět koupě - Izolační folie SUPERFOIL – sortiment izolačních folií poskytujících ochranu před všemi typy přenosu tepla, včetně izolace proti proudění a přenášení tepelných ztrát a průchodu infračerveného záření.

VOP – všeobecné obchodní podmínky

Obchodní místo – provozovna prodávajícího, v níž se realizuje uzavření kupní smlouvy a výdej zboží. U zboží dodaného kupujícímu na základě jeho požadavku na jím stanovenou adresu je místem uskutečnění obchodu adresa kupujícího uvedená kupujícím v objednávce či kupní smlouvě jako dodací adresa.

Adresa provozovny prodávajícího: THIRD SOLUTION s.r.o. IČO: 06239641, se sídlem Polanecká 95/51, Ostrava, Svinov, vedené u Krajského soudu v Ostravě vložka C 71203.

3. PŘEDMĚT KOUPĚ

3.1. Předmětem koupě sortiment izolačních folií SUPERFOIL a jejich příslušenství v rozsahu, který je prodávajícím kupujícímu nabízen ke koupi v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího. Ve všech případech se za předmět koupě považuje individuální výrobek ze sortimentu, který je výslovně uveden v objednávce a následně pak na prodejním dokladu vystaveném kupujícímu.

3.2. Informace o sortimentu izolačních folií SUPERFOIL, který je prodávajícím nabízen k prodeji, jsou k dispozici v obchodním místě prodávajícího a na internetové stránce www.thirdsolution.eu

3.3. Informace o dostupnosti konkrétního výrobku ze sortimentu, informace o dodacích lhůtách, informace o cenách, popis zboží, technická specifikace a instalační pokyny jsou k dispozici v obchodním místě. Informace o cenách, dodacích lhůtách a technické specifikaci jsou nezávazného charakteru.

3.4. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého jím nabízeného sortimentu.

4. KUPNÍ CENA

4.1. Ceny nabízeného zboží jsou stanoveny vždy bez DPH. K ceně bude prodávající připočítávat daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za okamžik uskutečnění zdanitelného plnění považují smluvní strany každou dílčí dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu na základě objednávky.

4.2. Zboží prodávané kupujícímu na základě objednávky kupujícího bude prodávajícím prodáno kupujícímu za aktuální platné velkoobchodní ceny ponížené o případný smluvený rabat, bude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut.

4.3. Pokud má kupující s prodávajícím smluveny trvale odchylné ceny na jednotlivé zboží, bude objednané zboží fakturováno za tyto individuální ceny za předpokladu, že množství uvedené v objednávce odpovídá alespoň minimálnímu požadovanému množství sjednanému pro konkrétní individuální cenu.

4.4. V kupní ceně nejsou zahrnuty přepravní a manipulační náklady, je-li místem dodání předmětu koupě místo odchylné od obchodního místa. Náklady na přepravu jsou kalkulovány na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupní cenu za předmět koupě a další případné náklady související s dodáním předmětu koupě do místa dle pokynu kupujícího, které je odchylné od obchodního místa je možno uhradit

a) v hotovosti při osobním odběru předmětu koupě v obchodním místě prodávajícího.

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Obchodní místo prodávajícího je vybaveno platebním terminálem pro příjem plateb pomocí platebních karet. Pro případ bezhotovostních úhrad převodem z účtu a pro případ bezhotovostních plateb za pomoci platební karty při užití platebního terminálu bude kupujícímu zboží dodáno až poté, kdy částka odpovídající kupní ceně za předmět koupě, částka případných nákladů souvisejících s dodáním předmětu koupě a částka daně z přidané hodnoty, budou připsány na bankovní účet prodávajícího.

c) na fakturu s termínovanou splatností. Právo na tento způsob úhrady zakládá pouze uzavření rámcové kupní smlouvy nebo individuální písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

5.2. Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že předpokladem pro dodání předmětu koupě do rukou kupujícího v případech, kdy je sjednána úhrada kupní ceny v hotovosti nebo bezhotovostně, je vždy předchozí úhrada kupní ceny, případných nákladů souvisejících s dodáním předmětu koupě kupujícímu a úhrada daně z přidané hodnoty.

6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující může učinit vůči prodávajícímu objednávku předmětu koupě a služeb souvisejících s dodáním předmětu koupě buď

a) osobně v obchodním místě prodávajícího. Bude-li kupujícího zastupovat při podání objednávky zástupce, je povinen se prokázat platnou a účinnou plnou mocí či jiným dokladem, z něhož vyplyne právo zástupce jednat za zastoupeného kupujícího. Kupující je oprávněn v pochybnostech prověřit u kupujícího, zda je konkrétní osoba skutečně oprávněna za něj jednat.

b) prostřednictvím emailové komunikace na emailovou adresu prodávajícího: obchod@thirdsolution.eu. Je-li objednávka učiněna prostřednictvím emailové komunikace, musí být v této uvedeno označení kupujícího. Je-li kupující právnickou osobou nebo jedná-li za kupujícího zástupce, musí být uvedeno označení konkrétní osoby, která za kupujícího jedná. Obligatorní součástí objednávky prostřednictvím emailu je uvedení názvu kupujícího, uvedení obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, jména a funkce osoby činící objednávku a platné telefonické spojení na kupujícího. K objednávce, která neobsahuje tyto náležitosti, nebude přihlíženo. Emailová zpráva, jejímž obsahem je objednávka, musí být vždy opatřena uznávaným elektronickým podpisem, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

6.2. V případě objednávky učiněné osobně je kupní smlouva je uzavřena fyzickým převzetím předmětu koupě kupujícím od prodávajícího. V případě objednávky učiněné cestou emailové komunikace je kupní smlouva uzavřena momentem, kdy bude prodávajícím v plném rozsahu a bez výhrad akceptována a potvrzena objednávka kupujícího. V případě, že bude odpověď prodávajícího na objednávku obsahovat jakékoliv změny či doplňky oproti objednávce kupujícího, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

6.3. Převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo akceptování elektronicky učiněné objednávky kupujícího prodávajícím mají účinky uznání a uzavření dílčí kupní smlouvy dle těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž kupující uzavřením kupní smlouvy současně vyslovuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami ve znění k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

6.4. V případě speciální položky sortimentu, kterou prodávající běžné nemá skladem, může být před přijetím objednávky prodávajícím požadována úhrada zálohy, kterou je možno uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně, přičemž pro případ bezhotovostní úhrady platí, že tato je splněna připsáním peněžních prostředků na účet prodávajícího. Není-li požadovaná záloha uhrazena, k přijetí objednávky prodávajícím nedojde.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě osobního odběru je předmět koupě dodán kupujícímu v obchodním místě prodávajícího a to v průběhu provozní doby obchodního místa.

7.2. Zboží prodávajícím vyskladněné na základě přijaté objednávky od kupujícího a připravené k osobnímu odběru bude prodávajícím vydáno pouze kupujícímu nebo zmocněným osobám nebo osobám, které kupující v objednávce výslovně uvedl jako osoby oprávněné k převzetí předmětu koupě. Jiným osobám nebude předmět koupě vydán. Prodávající je oprávněn požadovat od osoby přebírající předmět koupě doklad totožnosti s fotografií.

7.3. Po převzetí zboží, kupující nebo jím pověřený zástupce, svým podpisem na dodacím listu stvrdí bezchybnost a kompletnost prodávajícím dodaného předmětu koupě. K podpisu uvede i čitelný přepis svého jména. Odmítne-li kupující nebo jím pověřená osoba uvést své jméno a podpis na dodací list, předmět koupě kupujícímu nemusí být vydán a prodávající má právo odmítnout fyzický výdej předmětu koupě.

7.4. V případě požadavku na dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího, která je odchylná od obchodního místa prodávajícího, je zboží prodávajícím dodáno v souladu s přepravními podmínkami, které budou mezi prodávajícím a kupujícím individuálně dohodnuty.

7.5. Při převzetí zboží ve sjednaném místě dodán je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu koupě, kompletnost předmětu koupě a v případě jakýchkoliv závad či nedostatků toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

7.6. Pokud bude po dodání zboží na adresu dle pokynu kupujícího zjištěno poškození předmětu koupě, je nutno se zástupcem prodávajícího na místě sepsat reklamační protokol. Zástupce prodávajícího pořídí fotodokumentaci dokládající poškození či jiné závady předmětu koupě.

7.7. Podpisem dodacího listu v případě dodání předmětu koupě v místě odlišném od obchodního místa prodávajícího kupující stvrzuje, že předmět koupě byl kupujícímu dodán řádně a bez závad.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

8.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8.2. Prodávající poskytuje na veškeré izolační folie SUPERFOIL záruční dobu v trvání 24 měsíců

8.3. Uplatnit záruku na zakoupený výrobek může kupující u prodávajícího osobně, písemně poštou na adrese provozovny prodávajícího, elektronickou komunikací na emailovou adresu: obchod@thirdsolution.eu. Je-li záruka uplatněna elektronickou komunikací na emailovou adresu, musí být emailová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

8.4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil doklady (daňový doklad nebo záruční list) k dodanému zboží a dostatečně popsal reklamovanou závadu.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou zveřejněny v obchodním místě na webových stránkách www.thirdsolution.eu

9.2. Za seznámení se s VOP se považuje též jejich zaslání kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků, jejich vyvěšením na obchodním místě prodávajícího a jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.thiordsolution.eu

9.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

9.4. Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

9.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími souvisejícími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena

TEL: +420 605 422 882

obchod@thirdsolution.eu